ατάκες ανδρών

Δικαιολογίες που βρίσκουν οι άνδρες για να αποφύγουν τη δέσμευση
Δικαιολογίες που βρίσκουν οι άνδρες για να αποφύγουν τη δέσμευση

Δεν προχωρά περαιτέρω τη σχέση σας; Αν επαναλαμβάνει μία από τις εννέα αυτές ατάκες, θα πρέπει να ξέρετε τι να κάνετε!