ρύπανση

Επένδυση στη βιοποικιλότητα
Επένδυση στη βιοποικιλότητα

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να αποτελέσει τμήμα και της οικονομικής ευημερίας.